Mali İşler Yöneticisi/Yönetmeni

GENEL NİTELİKLER

Amaç: Şirketin sağlıklı bir finansal gelişme içinde olmasını sağlamak amacı ile politika ve stratejiler geliştirmek, Şirketin finansal yapısını ve mali performansını gözlemlemek, Şirketin mali bilgilerin güvenirliğini ve sistemdeki aksaklıkları inceleyerek, öneriler geliştirmek, mevcut kaynakların optimum kullanımını sağlamak, dolayısıyla şirketin hak ve çıkarlarını işletme içi ve dışı risklere karşı korunmasını sağlamak. Bu konularda gerekli değerlendirmeleri yaparak sonuç ve etkileri konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek. 

Görev ve Sorumluluklar: 

1- Şirketin ana sözleşmesinin hazırlanması, tescil ve ilan işlemlerinin yürütülmesi,

2- Vergi, SGK ve her türlü kamu kurumunda şirketin tescil işlemlerinin yapılması,

3- Şirketin yasal defterlerinin, yasal sürelerde tasdiklerinin ve dönem sonlarında kapama tasdiklerinin yapılması,

4- Şirket için gerekli olan masraf merkezlerinin tanımlanması, kaynak harcama kod planlarının yapılması ve ilgili kayıtları giren departmanlarca kullanılmasının sağlanması,

5- Sisteme girilecek olan tekdüzen hesap planının kullanımının ilgili birim ve kişilere paylaştırılması,

6- Paket program üzerinde alt kullanıcıların yetkilerinin belirlenmesi,

7- Genel muhasebeyi oluşturan alt kullanıcıların ön modüllere girdiği mali dataların kontrol edilmesi,

8- Yasal süreler içerisinde tüm mali evrakların şirkete ulaşmasının ve kayda girilmesinin sağlanması,

9- Muhasebede dönem aylık olup, ön modüllere girilen dataların aynı gün, genel muhasebeye ilgili entegrasyonlarının yapılması ve muhasebe mahsup fişlerinin oluşturulması,

10- Şirketin gelir ve gelire endeksli giderleri dışındaki genel yönetim giderlerinin, sabit kıymetlerin, sermaye ve karşılık hesaplarının kayıt altına alınmasının muhasebe departmanında gerçekleşmesinin sağlanması, finansman hareketlerinin ve giderlerinin ise finansman departmanında yasal mevzuatlara uygun olarak yapılması açısından destek verilmesi,

11- Analize dayalı kayıtların kontrol tablolarının hazırlanması ve yönetimin onayına sunulması,

12- Enflasyon muhasebesi gereği işlemlerin yapılması,

13- Aylık olarak tüm mizanın eksiksiz hale getirilmesi,

14- KDV, muhtasar, SGK ve damga vergisi beyannamelerinin yasal mevzuata uygun olarak hazırlanması ve yönetimin onayına sunularak ilgili vergi dairesine tahakkuk ettirilmesinin sağlanması,

15- Şirketin emlak ve kurumlar vergisinin hazırlanması ve takip edilmesi,

16- İlgili dönemler için geçici ve kesin mizanlar, bilançolar ve gelir tablolarını yasal mevzuata uygun olarak hazırlaması,

17-  3 aylık dönemler sonunda geçici vergi için her türlü hazırlığın yapılması ve hazırlanan beyannamenin yönetimin onayına sunularak ilgili vergi dairesine tahakkuk ettirilmesinin sağlanması, ödenecek vergi ile ilgili bilginin finansman uzmanına aktarılması,

18- Yasal defterlerin mevzuata uygun olan dönemlerde yazdırılması,

19- Mahsup fişlerinin arşivlenmesi ve yasal süreler boyunca saklanması,

20- Personel özlük ve bordro işlemleri ile ilgili her türlü kayıt ve tahakkukların yapılmasının sağlanması,

21- Şirketin finansal olarak sağlıklı bir gelişme içinde olmasını sağlamak amacı ile mali raporların, gelir, gider bütçelerinin eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması, kontrollerinin yapılması ve gerekli aksiyonların alınması konusunda yönetime bilgi verilmesi,

22- Şirketin tüm sigorta işlemleri (CPM, yangın, hırsızlık, vb.), kasko ve trafik sigortası poliçelerinin yenilenmesi ve güncelleştirilmesi işlerinin üst birime danışılarak yapılmasının sağlanması,

22- Sorumluluk alanındaki işlerin en etkin şekilde yürütülmesi için gerekli sistemi kurmak ve önlemlerini almak, kendisine bağlı tüm çalışanları kurum vizyon ve misyonu doğrultusunda yönlendirmek, mesleki konularda bilgilendirmek, eğitmek, karşılaştıkları problemlerin çözümünde yol göstermek,

23- Şirket mali ve finansal politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesinde etkin görev almak,

  • Tecrübe: En çok 25 yıl tecrübeli adaylar
  • Askerlik Durumu: Yapıldı
  • Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
  • Firma Sektörü: Diğer
  • Çalışma Şekli : Sürekli / Tam zamanlı
  • Personel Sayısı: 1
  • Ülke/Şehir: İstanbul(Avr.)(Şişli)
Yayın tarihi