Bölge Müdürü

GENEL NİTELİKLER

DİYARBAKIR TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

PERSONEL ALIM İLANI

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 1 (bir) Bölge Müdürü ve 1 (bir) Kontrol Mühendisi alımı yapılacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 02.05.2018

Son Başvuru Tarihi : 11.05.2018

 Alınacak Personelde Aranan Şartlar:

 Genel Şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunanlar için ilgili Bakanlık izni almak,

2) 18 yaşını bitirmiş olmak,

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak,

5) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak,

6) Askerlikle ilgisi bulunmamak.

Özel Şartlar:

Bölge Müdürü:

a) Lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak mezun, en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

b) Tercihen altyapı proje ve uygulama konularında deneyimli olmak,

c) Tercihen Autocad ve Netcad gibi yazılımlara hâkim olmak,

d) Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilmek,

e) Tercihen B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

İstenen Belgeler:

1) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin fotokopisi,

2) T.C. Kimlik Belgesinin fotokopisi,

3) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,

4) Askerlikle ilgisi bulunmadığına dair belge,

5) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyan,

6) Sosyal Güvenlik kurumlarından alınacak mesleki tecrübeye ait belge örneği,

7) 2 Adet vesikalık fotoğraf.

Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 11.05.2018 Cuma günü saat 18.00’e kadar Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 19/B 21080 Bağlar/DİYARBAKIR adresindeki “Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Bürosu”na elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Mali ve Sosyal Haklar:

Mali ve sosyal haklar, Müteşebbis Heyet tarafından tespit edilecektir.

Çalıştırma Dayanağı ve Sosyal Güvenlik:

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

  • Tecrübe: 3 – 3 yıl tecrübeli adaylar
  • Askerlik Durumu: Yapıldı, Muaf
  • Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
  • Firma Sektörü: Hizmet
  • Çalışma Şekli : Sürekli / Tam zamanlı
  • Personel Sayısı: (Belirtilmemiştir)
  • Ülke/Şehir: Diyarbakır(Yenişehir)
Yayın tarihi