AB ve Dış İlişkiler Uzmanı

GENEL NİTELİKLER

URGE PROJE UZMANI İLANI

2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği” kapsamında Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan İnşaat ve Yapı Malzemeleri Yurtdışı Pazarlama Grubu (Ur-Ge Projesi)  isimli projede istihdam edilmek üzere özel hizmet sözleşmesi ile uzman düzeyinde bir personel alınacaktır.

Konu ile ilgili başvurular şahsen yapılacaktır.
 

Başvuru ve detaylı bilgi için:

Tel: 0412 345 00 21 -290 37 38   E-Posta: dosbmudurlugu@hotmail.com)

Genel nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak,
 • En az 2 yıllık profesyonel iş tecrübesi, tercihen dış ticaret sektöründe,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,
 • Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına yatkın,
 • Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,
 • Dış ticaret konularına vakıf,
 • Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
 • Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan personel alınacaktır.

İş tanımı:

 • UR-GE Projesi kapsamında yer alan firmalar, Diyarbakır OSB Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,
 • Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmaları yapmak,
 • Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,
 • Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı)
 • Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,
 • Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 • Bu çerçevede Diyarbakır OSB Müdürlüğünce verilecek görevleri yerine getirmek

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

 • Başvuru dilekçesi
 • Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği
 • Kimlik fotokopisi
 • Özgeçmiş (fotoğraflı)
 • SGK hizmet dökümü
 • YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi
 • Yeterli iş tecrübesi olduğunu gösterir çalıştığı kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca istenecek belgeler:

 • Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
 • Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
 • Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
 • Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.
Yayın tarihi